Στο Τμήμα 2 περιλαμβάνεται μία συλλογή από παλαιά έγγραφα, προτάσεις, προδιαγραφές, μελέτες, κοστολογήσεις κ.λπ. που, καλύπτοντας την ιστορουμένη περίοδο, θέλουν να υπενθυμίσουν το πώς εξησκήτο τότε η ναυπηγική επιστήμη, πώς εδημιουργούντο κάποια ναυπηγικά έργα, ο τύπος και το μέγεθος των πλοίων και σκαφών, πώς διεμορφώνοντο οι κανονισμοί, πώς εγίνετο η προσπάθεια αναπτύξεως της ναυπηγικής μας βιομηχανίας κ.λπ. Όσον αφορά τις μελέτες να σημειωθεί ότι το υπολογιστικό μεν μέρος εγένετο κατ' αρχάς με την

 


προπαίδεια ή με την χρήση λογαρίθμων ή τον λογαριθμικό χάρακα, άρα και την ανάλογη μαθηματική ακρίβεια και τον τεράστιο απαιτούμενο χρόνο, αργότερα δε, από το τέλος της δεκαετίας του 1960 περίπου, με την χρήση απλών ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών υπολογιστικών μηχανών με μία ή δύο μνήμες... το δε σχεδιαστικό με την χρήση γραμμοσύρτη, σινικής μελάνης, χαράκων και καμπυλογράμμων... Τεκμήρια σχεδίων, λόγω του μεγέθους των, δυστυχώς δεν μπορούν να συμπεριληφθούν εδώ.


Σελίδες: 1 |  2  | 3