Ναυπηγικά Τεκμήρια
Τμήμα 1: Αρχείο δημοσιεύσεων και εγγράφων με Αρχές και το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος - 1943-1983 των Αλεξ. & Κων. Φιλίππου

» Προς το Τεχνικόν Επιμελητήριον της Ελλάδος 30.10.1943
» Προς το Τεχνικόν Επιμελητήριον της Ελλάδος
» Πίναξ αμοιβών
» Μαθήματα σπουδαστών ναυπηγίας
» Διάταγμα περί επαγγέλματος του ναυπηγού μηχανικού και εκτελέσεως ναυπηγικών εργασιών
» Διάταγμα περί επαγγέλματος του ναυπηγού και ναυπηγικών έργων
» Διάταγμα περί: Ι. Διαιρέσεως και κατατάξεως μηχανολογικών έργων, ΙΙ. Μελετών, αδειών, εκτελέσεως και επιβλέψεως αυτών, ΙΙΙ. Επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως αυτών, ΙV. Πραγματογνωμοσυνών κ.λπ.
» Σχέδιον νόμου περί εκτελέσεως μηχανουργικών εργασιών


Σελίδες:  1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7