Εισαγωγή (συνέχεια)


Με την διάλυση του γραφείου πολλά αρχεία μου, βιβλία, περιοδικά, έγγραφα, μελέτες, σχέδια και κανονισμούς τα εδώρισα σε ποικιλία φορέων και οργανισμών. Για όσους τυχόν έχουν το σχετικό ενδιαφέρον μπορούν να ανατρέξουν στο κεφάλαιο του «Παραρτήματος» αυτού με τίτλο «Αρχεία και που ευρίσκονται σήμερα».

 


 

Σελίδες: 1 |  2  | Πλοηγηθείτε στο Παράρτημα Β'